KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC GIA

Dự kiến kế hoạch tổ chức thi:

 NĂM 2019:

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
89 14-01-2019 đến 24-01-2019 24-02-2019 Xem kết quả thi 18-03-2019 đến 29-03-2019
90 25-03-2019 đến 05-03-2019 21-04-2019 Xem kết quả thi 28-05-2019 đến 07-06-2019
91 20-05-2019 đến 31-05-2019 16-06-2019 Xem kết quả thi 05-08-2019 đến 16-08-2019
92 29-07-2019 đến 09-08-2019 25-08-2019 Xem kết quả thi 01/10/2019 đến 11/10/2019
93  23-09-2019 đến 04-10-2019 20-10-2019 Xem kết quả thi 03/12/2019 đến 13/12/2019
94 11-11-2019 đến 22-11-2019  08-12-2019 Xem kết quả thi 17/02/2020 đến 28/02/2020
95 03-12-2019 đến 13-12-2019 29-12-2019 Xem kết quả thi 25/02/2020 đến 06/03/2020

 NĂM 2018:

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
83   15-01-2018 đến 26-01-2018 04-02-2018 Xem kết quả thi 10-04-2018  đến 20-04-2018
84  26-03-2018 đến 06-04-2018 15-04-2018 Xem kết quả thi 15-05-2018 đến 25-05-2018 
85 21-05-2018 đến 01-06-2018 10-06-2018 Xem kết quả thi 06-08-2018 đến 17-08-2018 
86 09-07-2018 đến 03-08-2018 12-08-2018 Xem kết quả thi 18-09-2018 đến 28-09-2018 
87 24-09-2018 đến 05-10-2018 14-10-2018 Xem kết quả thi 19-11-2018 đến 30-11-2018
88 26-11-2018 đến 07-12-2018  16-12-2018 Xem kết quả thi 14-01-2019 đến 24-01-2019

  NĂM 2017

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
77 09-01-2017 đến 20-01-2017  19-02-2017 Xem kết quả thi 28-03-2017 đến 07-04-2017
78 20-03-2017 đến 31-03-2017 09-04-2017 Xem kết quả thi 22-05-2017 đến 02-06-2017
79 22-05-2017 đến 09-06-2017 18-06-2017 Xem kết quả thi 22-08-2017 đến 08-09-2017
80 07-08-2017 đến 18-08-2017 27-08-2017 Xem kết quả thi
03-10-2017 đến 13-10-2017
81 25-09-2017 đến 06-10-2017 15-10-2017 Xem kết quả thi
03-01-2018 đến 12-01-2018
82 04-12-2017 đến 15-12-2017 24-12-2017 Xem kết quả thi 27-02-2018 đến 09-03-2018

 NĂM 2016

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
71 18-01-2016 đến 29-01-2016 28 – 02 – 2016 Xem kết quả thi 11-04-2016 đến 22-04-2016
72 14-03-2016 đến 01-04-2016 10 – 04 – 2016 Xem kết quả thi 23-05-2016 đến 03-06-2016 
73 16-05-2016 đến 27-05-2016 05 – 06 – 2016 Xem kết quả thi  15-08-2016 đến 26-08-2016
74  25-07-2016 đến 05-08-2016 14 – 08 – 2016 Xem kết quả thi  03-10-2016 đến 14-10-2016
75  26-09-2016 đến 07-10-2016 16 – 10 – 2016 Xem kết quả thi  28-11-2016 đến 09-12-2016
76 28-11-2016 đến 02-12-2016  11 – 12 – 2016 Xem kết quả thi 10-01-2017 đến 20-01-2017 

NĂM 2015

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
65 Xem thông báo 08 – 02 – 2015 Xem kết quả thi  
66 Xem thông báo 12 – 04 – 2015 Xem kết quả thi  
67 Xem thông báo 21 – 06 – 2015 Xem kết quả thi  
68 Xem thông báo 16 – 08 – 2015 Xem kết quả thi  
69 28-09-2015 đến 09-10-2015 18 – 10 – 2015 Xem kết quả thi 28-12-2015 đến 08-01-2016
70 30-11-2015 đến 11-12-2015 20 – 12 – 2015 Xem kết quả thi 22-02-2016 đến 04-03-2016

Lưu ý:

- Kế hoạch có thể thay đổi theo tình hình thực tế của Trung tâm.

+ Quy chế về việc kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ hiện hành của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ (Quy chế tổ chức thi 2019)

- Sinh viên được miễn các học phần Anh văn căn bản nếu có Chứng chỉ Ngoại ngữ do Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT cấp (Đính kèm Quy định)

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:30 đến 20:30

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 06:45 đến 11:45
- Chiều: từ 13:45 đến 16:45
- Tối: từ 17:30 đến 20:30
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay: 442

Hôm qua: 467

Tuần này: 442

Tháng này: 13049

Lượt truy cập: 1707869

Đang trực tuyến: 18