Đại học Cần Thơ  Hôm nay ngày
English version

 Trang chủ

 Tin hoạt động

 Giới thiệu

 Quy chế

 Hợp tác quốc tế

 Các khóa học

 Các kỳ thi

 Tài liệu học

 Tài liệu dạy

 Liên hệ - Góp ư

 

 

 

Chương tŕnh TOEIC®?

Bài thi TOEIC (mới) là bài thi làm trên giấy theo dạng trắc nghiệm. Bài thi bao gồm 7 phần, có 200 câu hỏi.

Part Listening Comprehension Section 1
1

Photographs: 10 questions

2

Question-Response: 30 questions

3

Conversations: 30 questions
(10 conversations, 3 questions each)

4

Short Talks: 30 questions
(10 talks, 3 questions each)

  Reading Comprehension Section 2
5

Incomplete Sentences: 40 questions

6

Text Completion: 12 questions
(4 reading sets, 3 questions each)

7

Reading Comprehension: 48 questions
(single passages: 28 questions; double passages: 20 questions)

Thời gian làm bài thi

Thời gian thi kéo dài khỏang 2 ½ giờ. Trong đó,

  • phần 1: 45 phút

  • phần 2: 75 phút

Xem thêm:

THÔNG TIN TỔ CHỨC THI