Thông báo về việc tổ chức cuộc thi tiếng Anh “Tìm hiểu về Hoa Kỳ”

    Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch Tổ chức cuộc thi tiếng Anh trong Chương trình Tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Chương trình Access) và học viên đang học các lớp Anh văn Thiếu niên của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ và các Chi nhánh của Trung tâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2015-2016 chủ đề “Tìm hiểu về Hoa Kỳ” như sau:

Chi tiết: Xem file đính kèm