Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học phần ngoại ngữ căn bản cho sinh viên khóa 43

Sinh viên Khóa 43 được miễn tham dự kiểm tra và được xét miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ khi có một trong các Chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B, C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ cấp.

- Miễn dự kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên Khóa 43: Xem tại đây

- Miễn học phần ngoại ngữ căn bản: Xem tại đây

Kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ tổ chức: Tham khảo tại đây