Thông báo về việc chuyển phòng học tại nhà học B1 ngày 24/03/2017

Thông báo về việc chuyển phòng học tại Nhà học B1

Do Trường sử dụng cơ sở tại Nhà học B1 để tổ chức kỳ thi Tuyển sinh Sau Đại học, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến giảng viên và học viên các lớp tại nhà học B1 sẽ chuyển đến học tại điểm học Khu 3 như sau:

 - Thời gian: Thứ sáu, ngày 24/03/2017, sau ngày này các lớp học lại bình thường như thời khóa biểu

 - Danh sách chuyển phòng:

Phòng Tên lớp Phòng chuyển đến
103/B1 97_A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 201/KHU 3
104/B1 97_A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 203/KHU 3
105/B1 97_A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 301/KHU 3
202/B1 98_A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 303/KHU 3
203/B1 98_A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 305/KHU 3
204/B1 98_A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 401/KHU 3
201/B1 98_A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 402/KHU 3

Ghi chú: KHU 3: Số 01, đường Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ