Thông báo khai giảng bổ sung khóa 76 ngày 15/06/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về việc khai giảng bổ sung khóa 76 như sau:

1Ngày  khai giảng:  15/06/2015

2. Danh mục lớp

- Tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam

- Tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu

3. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT

- Khu 1, đường 30/4, TPCT. Điện thoại: 0710 36 555 888

- Khu 2, đường 3/2, TPCT. Điện thoại: 0710 38 30 617