Sơ đồ phòng thi và điểm thi cho kỳ thi CCNNQG tháng 08/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh sơ đồ hướng dẫn đến các địa điểm thi  được tổ chức vào tháng 08/2015: 

* Sơ đồ điểm thi

Sơ đồ các điểm thi tại Khu 2_ĐHCT

Bản đồ đến Khu 1-ĐHCT, đường 30/4, TPCT

* Sơ đồ phòng thi:

- Khoa Dự bị Dân tộc

- Khoa Thủy Sản

* Ghi chú:

- Điểm thi DBDT: Khoa Dự bị Dân tộc, Khu 2-ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- Điểm thi KS: Khoa Thủy sản, Khu 2-ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- Điểm thi KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ, Khu 1-ĐHCT, đường 30/4, TPCT