Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ khai giảng 09/05/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ A, B khai giảng ngày 09/05/2017 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ 3, 5, 7

* Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT: Đường 30/04, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

Trình độ A:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 1: Phòng 01/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 2: Phòng 02/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 3: Phòng 12/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 4: Phòng 13/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 5: Phòng 16/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 6: Phòng 20/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 7: Phòng 21/KHU 1

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ A – Lớp 8: Phòng 03/KHU 1

Trình độ B:

- Lớp ôn thi chứng chỉ Quốc gia trình độ B – Lớp 1: Phòng 18/KHU 1