Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 99, khai giảng ngày 13/02/2017

Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 995N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1 113/KHU 3
2 99IFT02 IELTS Foundation tối (3,5) lớp 1_Khu 3 102/KHU 3
3 99T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 104/KHU 3
4 99SPT01 A1- SC PV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 101/C2
5 993A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 101/C2
6 993A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 104/C2
7 993A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 106/C2
8 993A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 107/C2
9 993A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 109/C2
10 993A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 201/C2
11 993A21T06 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 202/C2
12 993A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 203/C2
13 993A22T04 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 204/C2
14 993B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 02/KHU1
15 993B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 15/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555