Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 96, khai giảng ngày 28/11/2016

Stt Tên lớp Phòng
1 SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 Chuyển khóa
2 SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 104/C2
3 SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 106/C2
4 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 111/C2
5 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 107/C2
6 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 205/C2
7 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 206/C2
8 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 209/C2
9 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 210/C2
10 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2 04/KHU 1
11 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 106/KHU 3

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555