Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 95, khai giảng ngày 07-11-2016

Phòng học khóa 95, khai giảng 07-11-2016
Stt Tên lớp Phòng
1 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 210/B1
2 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 212/B1
3 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 202/C2
4 A2-1 AV tối (4 buổi) lớp 1_Khu 2 204/C2
5 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 107/B1
6 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 109/B1
7 A2-2 AV tối (4 buổi) lớp 1_Khu 2 207/C2
8 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 111/C2
9 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 206/C2
10 B1-4 AV tối (3,5,7) lớp 1 203/C2
11 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 1 02/KHU1
12 SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 205/B1
13 SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 207/B1
14 SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 209/B1
15 SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 201/C2
16 SC Hàn 3 tối (3,5) lớp 1_Khu 3 101/KHU3
17 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 1 01/KHU1

 

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1-ĐHCT, số 411 – đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1- Lý Tự Trọng, TPCT

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp