Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 111, khai giảng ngày 13/11/2017

Thời khóa biểu Khóa 111
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 1115N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1 102/KHU 3
2 1115N2T02 Cấp N5 – Nhật 2 tối (4,6) lớp 1 102/KHU 3
3 111IFT02 Pre IELTS tối (2,4,6) lớp 2 103/KHU 3
4 1113A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1 107/C2
5 1113A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2 107/C2
6 1113A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4 201/C2
7 1113A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2 202/C2
8 1113A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2 203/C2
9 1113B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 120/KHU 3
10 1113B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2 106/KHU 3
11 1113B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2 104/KHU 3

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555