Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 110, khai giảng ngày 23/10/2017

Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 110I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2 13/KHU1
2 110T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 14/KHU1
3 1103A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 104/C2
4 1103A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2 104/C2
5 1103A1T03 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 3_Khu 2 106/C2
6 1103A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4 101/C2
7 1103A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6 108/C2
8 1103A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 109/C2
9 1103A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2 110/C2
10 1103A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4 305/C2
11 1103A22T01 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1 203/C2
12 1103A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2 306/C2
13 1103B13T01 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1 01/KHU1
14 1103B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 01/KHU1
15 1103B14T01 B1-4 AV tối (3,5,7) lớp 1 04/KHU1
16 1103B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 04/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555