Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 107, khai giảng ngày 21/08/2017

Phòng học Khóa 107
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 107DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2 104/KHU 3
2 1075N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1 105/KHU 3
3 107IFT01 Pre IELTS tối (2,4,6) lớp 2 103/KHU 3
4 107T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 109/KHU 3
5 1073A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 107/C2
6 1073A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 201/C2
7 1073A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 202/C2
8 1073A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 207/C2
9 1073A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 203/C2
10 1073A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 208/C2
11 1073A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 206/C2
12 1073B13T01 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1 104/KHU 3
13 1073B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 120/KHU 3
14 1073B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2 110/KHU 3

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555