Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 103, khai giảng ngày 15/05/2017

PHÒNG HỌC KHÓA 103
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng học
1 103DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 104/KHU 3
2 1035N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (3,5) lớp 1 101/KHU 3
3 103SCH1T01 SC Hàn 1 tối (2,4) lớp 1-Khu 3 102/KHU 3
4 103I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 19/KHU1
5 103T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 15/KHU1
6 103SPT01 A1- SC PV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 101/C2
7 1033A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 107/C2
8 1033A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 108/C2
9 1033A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 203/C2
10 1033A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 109/C2
11 1033A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 201/C2
12 1033A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 202/C2
13 1033B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 09/KHU1
14 1033B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 02/KHU1
15 1033B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 103/KHU 3
16  103OA2T01 Ôn thi A2 tối (2,4,6) lớp 1_Khu 3 201/KHU 3
17  103OB1T01 Ôn thi B1 tối (2,4,6) lớp 1 – Khu 1 08/KHU 1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555