Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 102, khai giảng ngày 17/04/2017

Phòng học Khóa 102
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 1025N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (2,4) lớp 1 101/KHU 3
2 102I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 05/KHU1
3 102IFT02 IELTS Foundation tối (3,5) lớp 1_Khu 1 02/KHU1
4 1023A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 104/C2
5 1023A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 101/C2
6 1023A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 110/C2
7 1023A22T01 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 106/C2
8 1023A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 208/C2
9 1023B13T01 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 3 101/KHU 3
10 1023B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 01/KHU1
11 1023B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 06/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555