Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 101, khai giảng ngày 27/03/2017

PHÒNG HỌC KHÓA 101
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 1013A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 101/B1
2 1013A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 102/B1
3 1013A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 106/B1
4 1013B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 12/KHU1
5 1013B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 03/KHU1
6 101T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 21/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555