Phòng học các lớp ngoại ngữ khóa 100, khai giảng ngày 06/03/2017

PHÒNG HỌC KHÓA 100
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 100DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 13/KHU1
2 1005N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (4,6) lớp 1, K/g: 6/3 – Khu 3 110/KHU3
3 100SCH1T01 SC Hàn 1 tối (3,5) lớp 1, K/g: 7/3 – Khu 3 111/KHU3
4 100I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2_Khu 3 109/KHU3
5 100I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2 108/KHU3
6 100T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2
7 1003A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 108/C2
8 1003A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 205/C2
9 1003A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 210/C2
10 1003A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 207/C2
11 1003A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 206/C2
12 1003A22T01 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 109/C2
13 1003A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 209/C2
14 1003B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 04/KHU1
15 1003B13T04 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 4 17/KHU1
16 1003B13T06 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 6 18/KHU1
17 1003B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 07/KHU1
18 1003B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 16/KHU1
19 1003B26T02 B2-6 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 12/KHU1

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555