Hướng dẫn học viên đến các Khu và các điểm học của Trung tâm

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh sơ đồ hướng dẫn đến các điểm nhà học:

Bản đồ đến Khu 1-ĐHCT, đường 30/4, TPCT

Bản đồ Khu 2 – Trường Đại học Cần Thơ (Sơ đồ các điểm học tại Khu 2_ĐHCT)

Bản đồ Khu 3 – Trường Đại học Cần Thơ 

Lưu ý: Hỗ trợ xem bản đồ tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- ML: Nhà học Khoa Khoa học Chính trị (cổng A)

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- KNN: Khoa Nông nghiệp (cổng B)

- KTS: Khoa Thủy sản (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

- DBDT: Khoa Dự bị Dân tộc (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1-ĐHCT, số 411 – đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1- Lý Tự Trọng, TPCT